Dr. Aleksandra Kanjou Mrčela

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela je redna profesorica ekonomske sociologije in sociologije dela ter vodja Raziskovalnega centra za organizacije in človeške vire na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, soustanoviteljica in članica strokovnega sveta Inštituta za ekonomsko demokracijo, predsednica usmerjevalnega odbora Sveta za doktorski študij Evropskega združenja univerz ter urednica revije Social Politics: International Journal for Studies in Gender, State and Society. Njeno raziskovalno delo obsega področja spola, dela, moči ter platformne ekonomije.

Dr. Rado Bohinc

Prof. dr. Rado Bohinc je redni profesor gospodarskega, delovnega in evropskega prava na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede. Kot znanstveni svetnik na FDV in ZRS raziskuje pravo korporacij in ustanov ter javno in korporativno upravljanje in družbeno odgovornost. V osemdesetih letih je opravljal funkcijo podpredsednika GZS, leta 1988 je bil član ZIS in minister za gospodarstvo, v letih 1992-95 je bil minister za znanost in tehnologijo, od leta 2000 do 2004 pa minister za notranje zadeve. V letih od 2007 do 2011 je bil rektor Univerze na Primorskem in od tega po 1 leto predsednik Rektorske konference Slovenije in rektorske konference Alpe –Jadran. Do leta 2017 je bil dekan FDV, sedaj pa je predstojnik Pravnega inštituta ZRS.

Dr. Polona Domadenik Muren

Prof. dr. Polona Domadenik Muren je redna profesorica za področje ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in akademski vodja magistrskega programa Poslovodenje in organizacija (IMB izvedba). V preteklosti je delovala kot podpredsednica upravnega odbora ARRS, prodekanja za gospodarske zadeve (2013-2017) in prodekanja za raziskovalno delo in doktorski študij (2007-2009). Leta 2007 je prejela Nagrado UL za mlade sodelavce za izjemne dosežke v pedagoškem in raziskovalnem delu. V obdobju 2009-2010 je bila Fulbrightova štipendistka na kalifornijski univerzi v Davisu. V zadnjih 20 letih je objavila več prispevkov v prestižnih znanstvenih revijah, bila soavotrica in sourednica več znanstvenih monografij ter vodila vrsto raziskovalnih projektov, ki so jih financirali ARRS, program PHARE in Evropska komisija.

Dr. Mirko Pečarič

Prof. dr. Mirko Pečarič je redni profesor za področje upravnega prava in prava javne uprave. Habilitiran je na Pravni fakulteti, poučevanje in delo dekana pa opravlja na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Leta 2006 je doktoriral s področja vpliva javnih uslužbencev in razkrivanja nepravilnosti v javni upravi. Ima pravniški državni izpit, izpopolnjeval se je na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju. Njegove raziskave sodijo na področje sistema javne uprave, javnih služb in upravnega prava. Med drugim se ukvarja z oblikami vplivanja oblasti na ravnanje organov državne in javne uprave ter državljanov, boljšim sodelovanjem ljudstva pri upravljanju oblasti, kolektivno modrostjo in razvojem novim oblik pravnih norm.

Dr. Božo Repe

Prof. dr. Božo Repe je redni profesor za sodobno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V letih 1999-2000 je bil predstojnik Oddelka za zgodovino. Od leta 2009 do leta 2022 je vodil programsko skupino Slovenska zgodovina. Vodil je tudi več slovenskih raziskovalnih projektov (trenutno Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine ter spomina) in
bil sodelavec v več tujih projektih. Njegovo raziskovalno področje so sodobna slovenska, južnoslovanska in srednjeevropska zgodovina, zgodovina turizma, socialna zgodovina in zgodovina vsakdanjega življenja. Ukvarja se tudi z vprašanji pouka v šoli tako v Sloveniji kot v Jugovzhodni Evropi in je pisec več učbenikov. Za knjigo S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945 (Ljubljana 2015) je dobil nagrado Zveze zgodovinskih društev Slovenije za raziskovalno delo v zgodovinopisju.

Dr. Matjaž Koman

Prof. dr. Matjaž Koman je zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktoriral je Univerzi v Michiganu.  Raziskovalno se v ukvarja predvsem s proučevanjem obnašanja podjetij in njihovo produktivnostjo, ter s trgom dela. Sodeloval je pri več domačih in mednarodnih projektih ter je avtor in soavtor več člankov, monografij in drugih del.

Jože Smole

Jože Smole je strokovnjak za področje socialnega partnerstva in delodajalskih organizacij. Leta 1990 je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora na prvih večstrankarskih parlamentarnih volitvah. 1997 leta je postal državni sekretar za mala gospodarstva na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem. Leta 2000 se je zaposlil na Gospodarski zbornici Slovenije. Od leta 2003 do 2007 je bil vodja pogajalske skupine GZS za socialni dialog. Januarja 2008 je bil imenovan za generalnega sekretarja Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS). Funkcijo generalnega sekretarja ZDS opravlja že tretji mandat. Bil je predsedujoči Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS), leta 2013 je bil izvoljen za predsednika skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V letu 2015 je bil imenovan v Evropski ekonomski in socialni svet kot predstavnik slovenskih delodajalcev. Leta 2017 je ponovno predsedoval ESS, bil je izvoljen tudi kot predstavnik delodajalcev v Državni svet RS, Skupščino Zavoda ZZZS in Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Sonja Lokar

Sonja Lokar, sociologinja, leva socialna demokratka, mednarodna aktivistka za enakost spolov. Delala je kot marksistična politična analitičarka  1975-1986, organizirala prenovo ZKS (1986-1990), vodila odbor za delo, socialo in družino v prvem večstrankarskem parlamentu Slovenije (1990-1992), ustanovila in deset let vodila ŽF SD (1990-2000), aktivno sodeluje v razvoju neodvisnega  naprednega mirovnega in ženskega gibanja v Sloveniji od 1989 do danes, trenutno predsednica Ženskega lobija Slovenije. V mednarodnem prostoru izvršna direktorica CEE Network for Gender Issues (1998-2017) in predsedujoča Gender Task Force Pakta stabilnosti (1999-2009). Leta 2012 je tudi vodila Evropski ženski lobi.

Nataša Kovač

Nataša Kovač, univ.dipl.politologinja, je od 2012 do 2022, v dveh mandatih predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, opravljala funkcijo generalne sekretarke Urada predsednika republike. V obdobju 2008 do 2011 je bila državna sekretarka v Kabinetu predsednika vlade RS, zadolžena za sodelovanje in koordinacijo med vlado in Državnim zborom ter poslanskimi skupinami vladne koalicije. Pred tem je bila vrsto let mednarodna sekretarka Socialnih demokratov in v času prizadevanj Slovenije za vključitev v evropske in evroatlantske povezave aktivno sodelovala pri vzpostavljanju stikov s socialdemokratskimi strankami, gibanji in fundacijami ter njihovimi evropskimi asociacijami.

Helena Kamnar

Mag. Helena Kamnar, diplomirala je na Ekonomski fakulteti, magistrirala pa je iz socialne politike na Fakulteti za družbene vede. Je doba poznavalka sistemov socialne varnosti, zagotavljanja javnih služb, delovanja državne uprave in javnih financ. Poleg več strokovnih člankov s področja javnih financ in socialne politike je napisala tudi knjigo Javni zavodi med državo in trgom in v soavtorstvu knjigo Fiskalna pravila. Svojo službeno pot je začela kot učiteljica strokovnih predmetov, kasneje se je ukvarjala z ekonomiko v zdravstvu. Sledilo je daljše obdobje ukvarjanja s socialno politiko in še daljše z javnimi financami. Zaposlena je bila v različnih državnih organih in se zato v pretežni meri ukvarjala z oblikovanjem različnih sistemov. En mandat je bila tudi prorektorice za ekonomske in finančne zadeve ljubljanske univerze.

Dr. Anja Kopač

Dr. Anja Kopač je doktorirala s področja reforme socialne države in po desetletnem raziskovalnem in pedagoškem delu na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani vstopila v politiko, sprva kot državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2008-2012) in nato kot ministrica pristojna za področje dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti (2013-2018). V obdobju 2018 -2020 je bila državna sekretarka v Kabinetu predsednika vlade RS, pristojna za področje socialnih zadev. V zadnjem obdobju je delovala v gospodarstvu.